Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

2020-08-12

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego. Zebranie odbędzie się 1 września 2020 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Domu Kultury ORLE GNIAZDO, os. Lecha 43 w Poznaniu (dojazd tramwajem 5 i 16 oraz autobusem 174, 181, 184, 196 - przystanek Orle Gniazdo).

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" Oddział w Poznaniu

Termin i godzina zebrania:  1 września 2020, godz. 16:00

Miejsce zebrania: Dom Kultury ORLE GNIAZDO, os. Lecha 43, Poznań


1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Wielkopolskiego.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 1/2020.
6. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2019 rok.
7. Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 rok i plan finansowy  na 2020 rok.
8. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2019 rok.
9. Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2019 rok - uchwała nr 2/2020;

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok - uchwała nr 3/2020;

      c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2019 rok - uchwała nr 4/2020.

11. Udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Oddziału - uchwała nr 5/2020 i Komisji Rewizyjnej Oddziału - uchwała nr 6/2020.
12. Zgłaszanie nazwisk kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13. Głosowanie tajne na kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału - Komisja Skrutacyjna  przeliczy głosy.

14. Dyskusja - w czasie liczenia głosów.

15. Ogłoszenie wyników głosowania.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału - uchwała nr 7/2020 i Komisji Rewizyjnej Oddziału - uchwała nr 8/2020.

17. Uzupełnienie listy delegatów  na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” w Warszawie.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia "UroConti" 
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Poznaniu
© UroConti 2007 - 2020